شناخت انواع بافت زخم بسیار مهم است و بدون شناخت درست از نوع بافت بستر زخم درمان صحیح و اصولی امکان پذیر نمی باشد.

زخم باز چیست؟

زخم باز آسیبی است که شامل شکستگی خارجی یا داخلی در بافت بدن است که معمولاً پوست را درگیر می کند. به شکل مختصر جداسازی اتصال بین سلولی بخشی از پوست یا گوشت بدن را زخم گویند. جراحت به دو نوع بسته و باز تقسیم می‌شود؛ بریدگی یا پارگی پوست از جمله جراحت‌های باز و کوفتگی‌ها از جمله جراحت‌های بسته می‌باشند.

انواع بافت در بستر زخم

در زخم های باز بافتی که بستر زخم رو می پوشاند انواع مختلفی دارد که با توجه به نوع بافت در بستر زخم باید درمان اختصاصی و مناسب صورت پذیرد.

بافت های بستر زخم

نوع بافترنگ بافتوضعیت
گرانولهقرمز رنگخوب و در حال التیام
نکروزسیاه رنگباید دبرید شود
اسلافزرد رنگدراکثر موارد باید دبرید شود.
اپیتلیالصورتی رنگخوب و در حال تشکیل پوست
بایوفیمسفید رنگباید برداشته شود.

در بافت های نکروز، بایوفیلم و اسلاف نوع دبرید و یا از بین بردن بافت نامناسب به عوامل مختلفی بستگی دارد و می توان از روش های متفاوتی بهره گرفت.