چالش های پیش رو در درمان زخم

سمینار چالش های پیش رو در درمان زخم در مورخ 1 تیر 1400 در بیمارستان سوانح سوختگی و جراحی پلاستیک ولایت رشت با حضور اساتید این حوزه برگزار گردید.

ترميم زخم و آسيب هاي بافتي يكي از مشكلات جدي در حوزه هاي سلامت و درمان محسوب مي شود. تأخير در ترميم يك زخم يا آسيب بافتي هزينه هاي زيادي در بخش هاي اقتصادي و اجتماعي دربر دارد و بار سنگيني را بر يكايك افراد جامعه تحميل مي كند. بار سنگيني كه نه تنها زندگي افراد مبتلا را تحت تأثير قرار مي دهد، بلكه عوارض آن، خانواده، اجتماع و سازمان هاي مسئول در زمينۀ ارائۀ خدمات بهداشتي و درماني را نيز متأثر مي سازد. با توجه به دگرگوني شيوۀ زندگي افراد جامعه، افزايش كمّي جمعيت و تغيير الگوي بيماري ها، فراواني مشكلات مرتبط با بروز زخم هاي مزمن روندي رو به تزايد را نشان مي دهد.