خواب

خواب آلودگی هنگام مطالعه کردن

/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86

خوابیدن یک فرایند طبیعی است که در فاصله های زمانی خاص رخ می دهد و خواب بهترین راه برای استراحت بدن است. اما مهم است که واقعیت هایی مانند کجا بخوابیم، چه مدت بخوابیم و چه وقت بخوابیم را در نظر بگیریم.


تلفن های هوشمند و تبلت ها هورمون خواب را کاهش می دهند

/%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF

یافته ها حاکی از آن است که استفاده از تجهیرات الکترونیک قبل زمان خواب سبب خواب آلودگی روزانه می شود.تلفن های هوشمند و تبلت ها ممکن است هورمون خواب کودکان را کاهش دهند. یافته ها حاکی از آن است که استفاده از تجهیرات الکترونیک قبل زمان خواب سبب خواب آلودگی روزانه می شود. تحقیقات جدید دلیل قانع کننده ای برای والدین ارائه می دهد که تلفن های هوشمند و تبلت ها و لپ ها را در اتاق خواب کودکان منع کنند: