مراحل ترمیم زخم

مراحل ترمیم زخمبه صورت ۴ مرحله ی پی در پی است که شامل هموستاز، التهاب، تکثیر و بلوغ می باشد. گرچه مراحل ترمیم زخم به شکل خطی می باشد اما گاهی فرآیند ترمیم می تواند به طرف جلو یا عقب برود که این موضوع بستگی به شرایط داخلی یا خارجی بیمار دارد.در ویدئو زیر مراحل تریم زخم را پشت سر هم و به صورت تایم لپس مشاهده می کنید: