پانسمان های آلژینات زیست تخریب پذیر ساخته شده از جلبک دریایی حداقل به پنجاه سال قبل باز می گردند و آلژینات تجاری در دسترس از سال ۱۹۸۳ موجود است. غالباً در زخم هایی با اگزودا(ترشح) زیاد استفاده می شود ، آلژینات های مورد استفاده در تولید این پانسمان ها از انواع جلبک دریایی برداشت شده است و با همین عنوان در سراسر جهان ساخته می شوند.


پانسمان آلژینات

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

دسته‌بندی