ارزیابی

اولین اقدام در درمان زخم

/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%AE%D9%85

در مدیریت زخم قبل از انجام هر گونه اقدام درمانی بر روی زخم بیمار، باید خود فرد بیمار مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد که در اصطلاح به این کار Assessment گفته می شود. برای  Assessment موارد زیر را مورد بررسی قرار می دهیم که ادامه هر یک را به تفصیل ترشح خواهیم نمود: