اسپری ضد آب پوست

معرفی اسپری اوپسایت شرکت اسمیت اند نفیو

/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%BE%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%81%DB%8C%D9%88

اسپری اوپسایت یک پانسمان شفاف و سریع است که کاربرد آن آسان و راحت است. این فیلم (نوعی از پانسمان) به محافظت از زخمهای جزئی جراحی و سطحی کمک می کند.