اکواسل

فیلم مقایسه پانسمان نوین اگزوفایبر نقره با اکواسل نقره

/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DA%AF%D8%B2%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87

پانسمان اﮔﺰوﻓﺎﯾﺒﺮ ﻧﻘﺮه با الیاف ژلی شونده با فعالیت آنتی میکروبی سریع، برای زخم های با ترشح بالا می باشد.پانسمان اﮔﺰوﻓﺎﯾﺒﺮ ﻧﻘﺮه از الیاف بافته نشده ی ژلی شونده ، با فعالیت آنتی میکروبی سریع برای محافظت پایدار در مقابل طیف وسیعی از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی است.