تخلیه کیسه کلستومی ته باز

چه زمانی باید کیسه کلوستومی ته باز را تخلیه کنیم؟

/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%DB%8C%D9%84%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C

چه زمانی باید کیسه کلوستومی ته باز را تخلیه کنیم؟