جراحی بدون بیهوشی

جراحی قلب باز بدون بیهوشی

/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%B4%DB%8C

تصویر ، چهره بیمار متحیری را نشان می‌دهد که در دهه اخیر جراحی قلب باز روی او انجام‌ گرفته است. این بیمار ۲۳ساله زیر تیغ جراحی قلب باز بیمارستان WOCKHARDT می‌رود درحالی ‌که هنوز بیدار است . پزشکان روش بی‌حس کردن اپی دورال از طریق گردن را به بیهوشی عمومی ترجیح می‌دهند.