دایکلوس کاراسیوس

تاریخچه مراقبت از زخم

/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

زخم ها به طور طبیعی به خودی خود بهبود می یابند، اما بشر متوجه عوامل مختلفی شد که برخی از داروهای گیاهی باعث تسریع یا کمک به این روند می شوند. در تاریخ باستان این امر با پی بردن به ضرورت بهداشت و بندآوردن خونریزی زخم ادامه پیدا کرد.