درمان آلرژی

آلرژی فصلی

/%D8%A2%D9%84%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%81%D8%B5%D9%84%DB%8C

بهار وقتی از سال است که ما عمدتا آن را زمان آمدن آلرژی فصلی می دانیم. همزمان با شکوفایی درختان و انتقال گرده ها در هوا، کسانی که از آلرژی رنج می برند....