سمینار مدیریت مراقبت از زخم فشاری در رشت

سمینار آموزشی مدیریت زخم در بیمارستان نیروی دریایی ولیصعر (عج) رشت

/%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B5%D8%B9%D8%B1-%D8%B9%D8%AC-%D8%B1%D8%B4%D8%AA

سمینار آموزشی اصول مراقبت از زخم و روش پانسمان های نوین توسط شرکت درمانجو برای پرستاران، پزشکان جهت سهولت در ترمیم زخم های باز، ضد عفونی کردن زخم به طرز صحیح، پانسمان کردن زخم و روش استفاده از محصولات به نحو صحیح و آگاهانه در بیمارستان نیروی دریایی ولیصعر (عج) رشت برگزار گردید.