ماگوت

ماگوت تراپی یا لارو درمانی

/%D9%85%D8%A7%DA%AF%D9%88%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C

استفاده از لارو برای درمان قدمتی تاریخی دارد و بسیاری از منابع به ثبت رسیده است. از زمان حنگ های جهانی تا جنگ های داخلی آمریکا و حتی در زمان هنری سوم فرانسه در حدود ۱۵۰۰ میلادی این روش درمانی به ثبت رسیده است.


تاریخچه مراقبت زخم در عصر نوین

/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA-%D8%B2%D8%AE%D9%85

اولین پیشرفت های مراقبت از زخم در این دوران با کار ایگناز فیلیپ سملویس، متخصص زنان و زایمان مجارستان آغاز شد که کشف کرد چگونه شستن دست و پاکیزگی به طور کلی در روش های پزشکی از مرگ مادر جلوگیری می کند.