آموزش خود مراقبتی به بیماران دیابتی

هر شب قبل از خواب یک دقیقه معاینه پا باید انجام شود:


  • با آیینه کف پا هم به دقت معاینه شود و یا از یکی از اعضای خانواده برای این کار کمک گرفته شود.

·۱۵ ثانیه مشاهد

·۱۵ ثانیه لمس

·۱۵ ثانیه بررسی زخم

·۱۵ ثانیه بررسی تغییر رنگ

اگر بیمار دارای زخم باشد در صورت مشاهده موارد زیر در کمتر از ۲۴ ساعت باید با درمانگر و یا پزشک خود تماس حاصل کند:

  1. New ulcer اگر زخم جدید ایجاد شده باشد.
  2. Swelling اگر تورم صورت گرفته باشد.
  3. New discoloration اگر تغییر رنگ صورت گرفته باشد.

بیماران دیابتی باید جهت حفظ سلامت خود موارد زیر را رعایت کنند:

بررسی HBA1C
Hemoglobin A1C
هر شش ماه
بررسی میزان کلسترولCholesterol
هر شش ماه
بررسی فشار خون
Blood Pressureهر هفته
ورزش کردنExerciseهفته ای 3 بار به مدت 30 دقیقه
رژیم غذاییDietروزانه کنترل شود
مراقبت از پاFootروزانه کنترل شود