میلاد رضانژاد| متخصص مراقبت زخم: در تصاویر زیر مددجو آقای ۵۵ ساله ای هستند که تمامی انگشتان پای ایشان در اتاق عمل آمپوته (قطع عضو) شده و سپس گرافت (پیوند پوست) شده است و بهبودی کامل حاصل یافته است.

اما مددجو حاضر بعد از حصول بهبودی با پوشیدن کفش نامناسب و عدم حس و نوروپاتی که داشته اند باعث آسیب مجدد به بخشی از پا شده اند که در این مرحله به ما مراجعه کردند. با توجه به این مسئله ذکر نکات خود مراقبتی زیر بسیار مهم و ضروری است:

در ابتدای امر و قبل انجام پانسمان برای ایشان یک جلسه دبرید مناسب و کراتوز ریمووال انجام گرفته است که در تصاویر مشهود است. بعد از این مرحله پانسمان های مناسب استفاده خواهد شد:

درمانگر: میلاد رضانژاد، متخصص زخم استومی و بی اختیاری

  • زخم پای دیابتی
  • زخم پای دیابتی
  • زخم پای دیابتی