اساس پیشگیری موثر از زخم فشاری شامل موارد زیرمی باشد:


1. کاهش فشار موضعی:

Prevention of heel pressure ulcers among adult patients in orthopaedic wards: an evidence-based implementation project - ScienceDirect

 •  تغییر وضعیت بیمار هر دو ساعت یک بار به نحوی که بیماردروضعیت خوابیده به سمت راست، به پشت، سمت چپ و روی شکم بیش از دو ساعت قرار نگیرد.
 •  با استفاده از تشک های مواج پر شده باهوا، آب یا ژله ای

 2. مراقبت مناسب پوست که شامل:

Prevent and Care for Pressure Ulcers | VNSNY

 • حفظ بهداشت پوست با شستشوی پوست با آب نیمه گرم وعاری نگه داشتن آن ازهر گونه آلودگی، ادرار و یا مدفوع
 • خشک نگه داشتن موضع تحت فشار
 • ماساژ پوست تحت فشاربه صورت دورانی – جهت حرکت عقربه های ساعت- با دست آغشته به روغن های ملایم (روغن کبد ماهی، روغن زیتون) روزانه دو تا سه بار
 • کنترل بی اختیاری ادراری و مدفوعی بیمار

 3. جلوگیری از ساییدگی و کشش پوست با استفاده از تکنیک های ذیل که شامل:


 • بلند کردن وجا به جایی بیمارتوسط دو یا چند نفر با استفاده از یک ملافه اضافی
 • عدم کشاندن بیمار بر روی تخت جهت مرتب کردن بستر بیمار
 • پیشگیری از سر خوردن بیمار دربستر با استفاده از تخته های مخصوص استراحت پا یا بالشت های اضافی
 • تمیز نگه داشتن بستر بیمار ازهرگونه خرده های مواد غذایی
 • خشک و بدون چین و چروک نگه داشتن بستر بیمار
 • تغذیه کافی و مناسب که شامل رساندن مایعات فراوان، رژیم پر کالری و پر پروتئین به بدن فرد مستعد می باشد.
 • استفاده از پانسمان حمایتی مانند پانسمان های فیلم که مانند پوست اضافه درموضع تحت فشار از آسیب پوست جلوگیری می نمایند.

به هر حال لازم است فشارموضعی پیشگیری یا برداشته شود درغیراین صورت آسیب پوستی منجر به بروز زخم فشاری خواهد گردید.