اختلال خواب

تلفن های هوشمند و تبلت ها هورمون خواب را کاهش می دهند

/%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF

یافته ها حاکی از آن است که استفاده از تجهیرات الکترونیک قبل زمان خواب سبب خواب آلودگی روزانه می شود.تلفن های هوشمند و تبلت ها ممکن است هورمون خواب کودکان را کاهش دهند. یافته ها حاکی از آن است که استفاده از تجهیرات الکترونیک قبل زمان خواب سبب خواب آلودگی روزانه می شود. تحقیقات جدید دلیل قانع کننده ای برای والدین ارائه می دهد که تلفن های هوشمند و تبلت ها و لپ ها را در اتاق خواب کودکان منع کنند: