بافت نکروز

انواع بافت زخم

/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B2%D8%AE%D9%85

شناخت انواع بافت زخم بسیار مهم است و بدون شناخت درست از نوع بافت بستر زخم درمان صحیح و اصولی امکان پذیر نمی باشد.