فیلم روند ترمیم زخم

فیلم مراحل التیام زخم در 28 روز

/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D8%AF%D8%B1-28-%D8%B1%D9%88%D8%B2

مراحل ترمیم زخم به صورت ۴ مرحله ی پی در پی است که شامل هموستاز، التهاب، تکثیر و بلوغ می باشد. گرچه مراحل ترمیم زخم به شکل خطی می باشد اما گاهی فرآیند ترمیم می تواند به طرف جلو یا عقب برود که این موضوع بستگی به شرایط داخلی یا خارجی بیمار دارد.