پانسمان نقره

انواع پانسمان نوین

/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86

فوم ها یکی از انواع پانسمان نوین هستند که به جذب و ایجاد یک محیط ترمیم مرطوب کمک می کنند. آنها همچنین به عنوان سپری برای زخم عمل می کنند و از آسیب دیدن، اصطکاک یا فشار جلوگیری می کنند. سایر انواع پانسمان نوین را در پست زیر مطالعه کنید