کیسه یوروستومی

چه زمانی باید کیسه کلوستومی ته باز را تخلیه کنیم؟

/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%DB%8C%D9%84%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C

چه زمانی باید کیسه کلوستومی ته باز را تخلیه کنیم؟


تحوه تعویض کیسه کلستومی

/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D8%B6-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7

کلستومی سوراخی است که در کولون (روده بزرگ) ایجاد می شود و اغلب در سمت چپ شکم قرار داشته و روده را به خارج از بدن هدایت می کند. این امر می تواند اگر بخشی از رکتوم و یا کولون نیاز به حذف یا دور زدن داشته باشد، ضروری باشد. مواد زائد (مدفوع) از استوم خارج می شود و در یک کیسه کلستومی که به آن متصلست جمع می گردد.


استوما، کلوستومی و یوروستومی چیست؟

/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7

کلمه استوما در اصل به معنای دهان یا ورودی است. بیمارانی که تحت عمل جراحی استومی قرار می‏گیرند، روی شکم خود دهانه‏ای به نام استوما دارند. استوما در حقیقت قسمتی از روده است که از شکم خارج شده و توسط بخیه به جدار شکم ثابت می‏شود و مواد دفعی بدن از طریق آن خارج می‏شود.