4 مرحله ی بهبودی زخم

تشریح مراحل بهبود زخم

/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B2%D8%AE%D9%85

روند طبیعی بهبود زخم مجموعه ای از واکنش های سلولی و شیمیایی در بدن و به طور اختصاصی در محدوده زخم می باشد که  بلافاصله از زمان بروز زخم شروع شده و تاماهها و شاید سالها پس از بهبود زخم و بسته شدن آن ادامه پیدا کند.


فیلم مراحل التیام زخم در 28 روز

/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D8%AF%D8%B1-28-%D8%B1%D9%88%D8%B2

مراحل ترمیم زخم به صورت ۴ مرحله ی پی در پی است که شامل هموستاز، التهاب، تکثیر و بلوغ می باشد. گرچه مراحل ترمیم زخم به شکل خطی می باشد اما گاهی فرآیند ترمیم می تواند به طرف جلو یا عقب برود که این موضوع بستگی به شرایط داخلی یا خارجی بیمار دارد.